Mẫu quản lý nhân viên bằng airtable

Tham khảo trên youtube và mình thấy một casestudy rất hay để quản lý nhân viên bằng airtable

Table of Contents
  Add a header to begin generating the table of contents

  video hướng dẫn

  Kinh nghiệm rút ra

  Với người quản lý

  • Cấu hình các view cho từng nhân viên một
  • Lọc, xắp xếp từng view sao cho nhân viên dễ làm nhất
  • tạo feedback cho mỗi công việc
  • Kiểm tra xem công việc có hoàn thành hay không

  Với nhân viên

  Không thay đổi cấu hình

  Vào đúng view của mình

  Cuối mỗi ngày:

  • Phân loại tình trạng công việc: chưa bắt đầu, đang làm, hoàn thành
  • Nêu rõ biến động từng công việc 
   

   

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *