Các thói quen của mình

Đây là các thói quen mà mình đang cố rèn luyện để có thể làm chủ được. 

Mỗi một thói quen đều có lý do tại sao mình nên làm vậy.